Shiho Sugiura

(Koori no Mamono no Monagatari (Ice Cold Demon's Tale))